Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan:

 

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan

pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah

ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap

menebus sanksi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku